Chi tiết dịch vụ

Quy định nước thải y tế QCVN 28: 2010/BTNMT

QCVN 28: 2010/BTNMT do ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công Nghệ và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường.

Phạm vi điều chỉnh môi trường: 

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số môi trường và các chất gây ô nhiễm trong nước thải y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh.

Đối tượng áp dụng:

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, công ty môi trường, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải y tế ra  môi trường.

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn