Chi tiết dịch vụ

Mẫu hợp đồng dịch vụ Minh Phương

Mẫu hợp đồng dịch vụ Minh Phương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------***--------

 

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT sửa chữa, cải tạo hệ thống 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận)

Số: ….. / HĐDV/HSMT

 

Căn cứ:

 •  Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 • Luật đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
 • Nghị định Số 63/2014/NĐ-CP, ngày  26 tháng 06  năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.
 • Căn cứ Quyết định số.... ngày.....tháng....năm 2020 của Trưởng ban Quản trị chung cư Phú Mỹ Thuận về việc chỉ định đơn vị Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu sửa chữa, cải tạo hệ thống 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận.
 • Nhu cầu và khả năng của các bên tham gia.

 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2020, tại trụ sở của Bên A, Chúng tôi gồm:

 

BÊN A: Chủ đầu tư

Tên tổ chức

: BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

Địa chỉ

: 41/2 Ấp 3, Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè

Điện thoại

: **** *** 059

Đại diện

: Ông Phan Hoài Hà                           Chức vị: Trưởng Ban

Tài khoản

 

Mã số Thuế

: 0312987198

 

BÊN B: Nhà thầu

Tên công ty

  : CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ

  : 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

 

Đại diện

  : Ông Nguyễn Văn Thanh                 Chức vụ:  Giám đốc

 

Điện thoại

  : (028) 3514 6426                   Fax: (028) 39118 579

 

Mã số thuế            : 0305986789

Tài khoản NH       : 182494339 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè, TP.HCM

Cá nhân Nguyễn Văn Thanh 92558669 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè, TP.HCM    

 Đã thỏa thuận, đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Hồ sơ của hợp đồng và thứ tự ưu tiên

 1. Hồ sơ hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm các căn cứ ký kết hợp đồng, điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu khác:
  1. Quyết định chỉ định thầu;
  2. Các điều khoản và điều kiện này;
  3. Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;
  4. Các tài liệu khác (các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, các phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp đồng

1.2 Thứ tự ưu tiên của các tài liệu:

Nguyên tắc những tài liệu cấu thành nên hợp đồng là quan hệ thống nhất giải thích tương hỗ cho nhau, nhưng nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không thống nhất thì các bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất. Trường hợp, các bên không thống nhất được thì thứ tự ưu tiên các tài liệu cấu thành hợp đồng để xử lý vấn đề không thống nhất được qui định như sau: 

1.2.1. Quyết định chỉ định thầu;

1.2.2. Các căn cứ ký kết hợp đồng, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng này;

1.2.3. Các tài liệu khác (các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, các phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có).

Điều 2. Mô tả phạm vi công việc

Bên A thuê bên B thực hiện công việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Sửa chữa, cải tạo hệ thống 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận bao gồm các công việc sau:

- Đề xuất phương án lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy mô gói thầu, yêu cầu của Chủ đầu tư và pháp luật hiện hành.

- Nhà thầu thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu bằng tiếng Việt và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Sửa chữa, cải tạo hệ thống 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận.

- Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các nội dung có liên quan khác đến công việc do nhà thầu thực hiện phải đảm bảo phù hợp với dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật đấu thầu và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng hiện hành.

- Tham gia các cuộc họp có liên quan tới sản phẩm tư vấn xây dựng khi chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn và các yêu cầu kỹ thuật

3.1. Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của Bên A, phải tuân thủ theo Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

3.2. Số lượng sản phẩm tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu bao gồm:

- Hồ sơ mời thầu: 06 bộ

- Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu: 06 bộ

Điều 4. Thời gian thực hiện và tiến độ thực hiện

Tổng thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn tối đa 25 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lực chọn nhà thầu). Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu hoặc chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trể thời gian thực hiện hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng, các bên sẽ thương thảo và ký kết bổ sung Phụ lục hợp đồng.

Điều 5. Hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng, tạm ứng và thanh toán

       5.1. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.2. Giá trị hợp đồng: *đồng (bằng chữ:...).

Giá trị hợp đồng trên đây là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư dự án. Các bên thống nhất giá trị thanh lý sẽ được thanh toán.  

Trong đó bao gồm chi phí để thực hiện toàn bộ các công việc được thể hiện tại Điều 2 [Mô tả phạm vi công việc].

Giá hợp đồng đã bao gồm:

- Chi phí nhân công cho chuyên gia, vật tư, vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuê tính trước và thuế giá trị gia tăng;

- Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh hồ sơ sau các cuộc họp, báo cáo.

- Chi phí mua tài liệu tham khảo phục vụ cho công việc tư vấn.

- Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu.

Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp:

- Bổ sung, điều chỉnh khối lượng thực hiện so với hợp đồng.

- Nhà nước thay đổi chính sách: trong trường hợp này chỉ được điều chỉnh khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Trường hợp bất khả kháng: các bên tham gia hợp đồng thương thảo để xác định giá trị hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định pháp luật.

       5.3. Thanh toán:

Số lần thanh toán: 02 lần.

Lần 1: Bên A tạm ứng cho Bên B 50% tổng giá trị hợp đồng tương đương với số tiền là * VNĐ (Bằng chữ:) sau khi các bên ký kết hợp đồng này.

Lần 2: Bên A thanh toán cho nhà thầu 50% còn lại tương đương với số tiền là * VNĐ (Bằng chữ:) sau khi nghiệm thu hoàn thành các công việc trong Hợp đồng.

Trong vòng 07 ngày, kể từ khi hai bên ký nghiệm thu, thanh lý và có hóa đơn theo quy định, Bên A phải thanh toán cho Bên B.

 • Hồ sơ thanh toán:

Đề nghị thanh toán của nhà thầu (theo các lần thanh toán).

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc.

Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng.

Biên bản thanh lý Hợp đồng.

Hóa đơn tài chính hợp lệ.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

-  Đồng tiền thanh toán: đồng tiền Việt Nam (VNĐ).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Yêu cầu bên A cử cán bộ trực tiếp để kết hợp với bên B giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Sửa chữa, cải tạo hệ thống 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận.

- Bên B thực hiện công việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Sửa chữa, cải tạo hệ thống 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận theo đúng quy trình, quy phạm và quy định của Nhà nước.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên A

7.1. Giao cho bên B thực hiện công việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Sửa chữa, cải tạo hệ thống 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7.2. Thanh toán cho bên B theo Điều 5 của hợp đồng.

Điều 8. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu

8.1. Bên B sẽ giữ bản quyền tất cả tài liệu báo cáo và các tài liệu khác được thực hiện bởi các nhân viên của bên B. Bên A được toàn quyền sử dụng các tài liệu này, sao chụp để phục vụ công việc mà không cần phải xin phép bên B. 

8.2. Bên B phải cam kết rằng các tài liệu báo cáo và các tài liệu khác do bên B lập và cung cấp cho bên A không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào. 

8.3. Bên A sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả từ việc khiếu nại rằng bất cứ tài liệu báo cáo hoặc các tài liệu khác theo Hợp đồng này đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ ba nào khác.

Điều 9. Trao đổi thông tin

Tất cả các nội dung trao đổi thông tin giữa 02 bên phải thực hiện bằng văn bản và được gửi tới theo địa chỉ nêu trong hợp đồng này. Trong trường hợp trao đổi trực tiếp phải được lập thành biên bản và có chữ ký của người có thẩm quyền của hai bên.

Điều 10. Bảo mật thông tin

Ngoại trừ những nhiệm vụ được bên A yêu cầu, bên B không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về công việc của mình hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến công việc do bên B thực hiện theo hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A.

Điều 11. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng thương lượng giải quyết và cùng thống nhất lập phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng chính. Các phụ lục hợp đồng (nếu có) là một bộ phận không thể tách rời hợp đồng chính.

Trường hợp xảy ra tranh chấp mà không đạt được thỏa thuận giữa các bên thì sẽ đưa ra Tòa án nhân dân hoặc Trọng tài kinh tế TP.HCM giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài là cuối cùng và có tính chất bắt buộc đối với các bên.

Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

Điều 12. Ngôn ngữ sử dụng

Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

Điều 13. Điều khoản chung

13.1. Hợp đồng này là cơ sở để bên B triển khai công việc.

13.2. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.

13.3. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

13.4. Hợp đồng gồm 06 trang, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

13.5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC

 
 
 
 
 
 
lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn