Chi tiết dịch vụ

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 01 năm 2021

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Biên bản số: 04/BBNT/2021

 

Hợp đồng tư vấn thiết kế: Tư vấn lập thiết kế - dự toán gói thầu nội thất công trình

trụ sở Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

 

  1. Thành phần:

Đại diện Chủ đầu tư (Bên A)CỤC HẢI QUAN TP. HCM

- Ông : Phan Minh Lê                         - Chức vụ : Phó Cục trưởng

Đại diện Nhà thầu (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

- Ông:   Nguyễn Văn Thanh                 - Chức vụ:  Giám Đốc

2. Nội dung nghiệm thu:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng số 01/HĐKT/HQHCM-MP ngày 31/12/2019 v/v tư vấn lập thiết kế - dự toán gói thầu nội thất công trình “Trụ sở Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh” giữa Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương.

- Căn cứ “Sản phẩm tư vấn lập thiết kế và lập dự toán nội thất công trình trụ sở Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh” do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương lập.               

b) Về chất lượng hồ sơ và khối lượng công việc:

- “Sản phẩm tư vấn lập thiết kế và lập dự toán nội thất công trình trụ sở Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh” do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương lập phù hợp với quy định tại Hợp đồng số 01/HĐKT/HQHCM-MP ngày 31/12/2019 được ký giữa Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương, đúng với các qui định hiện hành, đạt yêu cầu chất lượng.

- Số lượng hồ sơ thiết kế - lập dự toán: 06 bộ hồ sơ.

c) Các ý kiến khác, nếu có: Không.

3. Kết luận:

Chấp nhận nghiệm thu Hợp đồng tư vấn lập thiết kế - dự toán gói thầu nội thất công trình trụ sở Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng số 01/HĐKT/HQHCM-MP ngày 31/12/2019.

Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 02 bản./.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Văn Thanh

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Phan Minh Lê

Download mẫu biên bản nghiệm thu công trình tại đây

 

Xem thêm các mẫu hợp đồng khác

 

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn