Chi tiết dịch vụ

HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp 2 xe ô tô du lịch 08 chỗ, màu bạc và màu nâu vàng, số sàn, mới 100%” thuộc dự án Mua sắm tài sản cố định. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I kính mời Quý Công ty tới tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu với giá là : 1.000.000 đồng Việt Nam, tại phòng hành chính tổng hợp - Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I. Địa chỉ : Số 8 Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4, TP.HCM. Điện thoại: (08) 3 940 4593.      Fax: 3 940 4422.

Thời gian bán hồ sơ yêu cầu từ ngày     tháng 10 năm 2015 đến ngày  tháng 10 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) và phải được chuyển đến Phòng Hành chính Tổng hợp - Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, Số 8 Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4, TP.HCM, chậm nhất là      giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày    tháng 10 năm 2015.

Thời điểm hết hạn nộp HSĐX:      giờ 00 phút, ngày    tháng 10 năm 2015. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đề xuất, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận hồ sơ đề xuất gồm các nội dung như: Tên nhà thầu; giá chào; thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất; giá trị, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng và gửi văn bản này đến các nhà thầu đã nộp hồ sơ đề xuất.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I kính mời các nhà thầu có đủ năng lực theo quy định tham gia.

Trân trọng.

 

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I

GIÁM ĐỐC

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ YÊU CẦU

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

 

 

 

Tên gói thầu:

 

Mua sắm TSCĐ là 2 xe ô tô 8 chỗ,màu bạc và màu nâu vàng, số sàn, mới 100%

 

Dự án:

Mua 02 xe ô tô phục vụ sản xuất

 

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I

 

 

 

 

 

 

 

TPHCM, Ngày    tháng 10 năm 2015

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH TVXD&TM QUÂN BẢO

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VƯC I

CT. HỘI ĐÒNG THÀNH VIÊN

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thái Hà

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Quách Đình Hùng

 

 

 

MỤc lỤc

 

 

Từ ngữ viết tắt.............................................................................................. 5

A. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU ........................................................... 6

Mục 1. Nội dung gói thầu .............................................................................. 6

Mục 2. Phạm vi công việc.............................................................................. 6

Mục 3. Thời gian cung cấp............................................................................. 6

Mục 4. Nội dung của HSĐX........................................................................... 6

Mục 5. Đơn chào hàng.................................................................................... 7

Mục 6. Đảm bảo dự thầu................................................................................ 7

Mục 7. Giá chào hàng.................................................................................... 7

Mục 8. Thời gian có hiệu lực của HSĐX......................................................... 8

Mục 9. Chuẩn bị và nộp HSĐX.................................................................... 8

Mục 10. Làm rõ HSĐX.................................................................................. 9

Mục 11. Đánh giá các HSĐX.......................................................................... 9

Mục 12. Thương thảo hợp đồng................................................................... 11

Mục 13. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị trúng thầu....................... 11

Mục 14. Thông báo kết quả chào hàng......................................................... 11

Mục 15. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng ..................................................... 12

Mục 16. Kiến nghị trong đấu thầu................................................................ 12

Mục 17. Xử lý vi phạm ................................................................................ 13

B. TCĐG VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU ...... 13

C. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ............. 15

I. Tiêu chuẩn đánh giá................................................................................ 15

II. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hoá............................................................... 17

D. BIỂU MẪU ............................................................................................ 21

Mẫu số 1. Đơn chào hàng............................................................................ 21

Mẫu số 2. Giấy ủy quyền............................................................................ 22

Mẫu số 3. Thỏa thuận liên danh................................................................... 23

Mẫu số 4. Biểu giá chào.............................................................................. 25

Mẫu số 5. Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu........................... 26

Mẫu số 6. Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu..................................... 27

Mẫu số 7. Kê khai hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện....................... 28

Mẫu số 8. Bảo lãnh dự thầu......................................................................... 29

E. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG......................................................................... 30

PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HOÁ THEO HỢP ĐỒNG................. 35

 

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

 

HSYC     

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

HSĐX

Hồ sơ đề xuất

Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Nghị định 63/CP

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

TCĐG

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất

VND

Đồng Việt Nam

               

 

A. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Mục 1. Nội dung gói thầu

Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp 2 xe ô tô du lịch 08 chỗ, màu bạc và màu nâu vàng, số sàn, mới 100%” thuộc dự án Mua 02 xe ô tô phục vụ sản xuất.

Mục 2. Phạm vi công việc

Phạm vi công việc bao gồm: Cung cấp 2 xe ô tô 8 chỗ, màu bạc và màu nâu vàng, số sàn, chất lượng mới 100%.

Địa điểm cung cấp: TP. Hồ Chí Minh.

Mục 3. Thời gian cung cấp

Thời hạn cung cấp hàng hóa trong vòng 30 ngày (bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định hiện hành) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Mục 4. Nội dung của HSĐX

1. HSĐX cũng như tất cả các văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc chào hàng cạnh tranh phải được viết bằng tiếng Việt.

2. HSĐX do nhà thầu chuẩn bị bao gồm các nội dung sau:

- Đơn chào hàng theo Mẫu số 1 Phần D;

- Biểu giá chào theo Mẫu số 4 Phần D;

- Bảo đảm dự thầu theo Mẫu số 8 phần D.

- Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Phần D (trong trường hợp liên danh);

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ (phải có chứng thực):

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực kinh doanh, sản xuất phù hợp với gói thầu),

+ Hoặc giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh);

- Tài liệu chứng minh về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu (theo Mẫu số 5 Phần D):

+ Hợp đồng kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự thầu (hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện theo Mẫu số 7 Phần D);

+ Kê khai kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính có liên quan đến việc thực hiện gói thầu;

+ Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy uỷ quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu là đại lý phân phối của nhà sản xuất (bản sao y).

+ Năng lực tài chính (theo Mẫu số 6 Phần D): nhà thầu phải cung cấp Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính được cơ quan thuế xác nhận theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần đây (2012, 2013 và 2014) (Báo cáo tài chính do nhà thầu cung cấp phải đầy đủ, trọn bộ không chấp nhận trường hợp trích lục báo cáo).

+ Văn bản cam kết của nhà thầu đến thời điểm chào thầu không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả, đang trong quá trình giải thể (bản chính được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu).

- Tài liệu chứng minh về mặt kỹ thuật:

+ Biểu giá chào hàng.

+ Bảng thông số kỹ thuật của vật tư.

+ Các cam kết về điều kiện bảo hành, bảo trì .....

- Các tài liệu khác (nếu có).

Mục 5. Đơn chào hàng

Đơn chào hàng được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Phần D, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Phần D).

Mục 6. Đảm bảo dự thầu

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp HSĐX là     giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày    tháng    năm 2015.

- Thời gian hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không trúng thầu: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu.

Mục 7. Giá chào hàng

1. Giá chào hàng là giá do nhà thầu nêu trong đơn chào hàng sau khi trừ phần giảm giá (nếu có). Giá chào hàng phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của HSYC. Giá chào hàng được chào bằng đồng tiền Việt Nam.

2. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSĐX hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX. Trường hợp thư giảm giá nộp cùng với HSĐX thì nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX hoặc phải có bảng kê thành phần HSĐX trong đó có thư giảm giá. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung, cách thức giảm giá đối với từng hạng mục cụ thể nêu trong biểu giá chào bằng giá trị tuyệt đối. Trường hợp không nêu rõ nội dung, cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả các hạng mục nêu trong biểu giá chào.

3. Biểu giá chào phải được nhà thầu ghi đầy đủ theo Mẫu số 4 Phần D, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Mục 8. Thời gian có hiệu lực của HSĐX

Thời gian có hiệu lực của HSĐX là 60 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp HSĐX là   giờ    , ngày     tháng     năm 2015.

Mục 9. Chuẩn bị và nộp HSĐX

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn